بررسی امکان تولید رنگدانه های طبیعی بیکسین و نوربیکسین از دانه آناتو

اصطلاح رنگ ساختاری (رنگ های ساختاری به پیگمنت یا همان رنگدانه نیاز ندارند بلکه از طریق ترکیب مواد شفاف با ضرایب شکست متفاوت، تداخل سازنده ای را برای یک طول موج خاص ایجاد کرده و تولید رنگ می کند) مسئول ایجاد رنگ های زنده پرندگان و پروانه ها است. استفاده از رژلب تاریخچه طولانی مدتی دارد چون در جوامع مختلف رژلب را باعث شادابی و افزایش روحیه افراد می دانستند که بهترین نمونه رژلب بدون شک نوع گیاهی آن است. رنگدانه های طبیعی شدند و استفاده از آنها افزایش یافت . بــا نوجــه بــه مطالبــی کــه عنــوان شــد، ایــن نتیجــه حاصــل میشـود کـه تولیـد سـنگ مصنوعـی قدمتـی بـا چندیـن دهـه داشــته و تــا بــه امــروز هــم از همــه نظــر پیشــرفت کــرده اســت. ویژگـی هـای ایـن نـوع سـنگ مصنوعـی شـامل قابلیـت سـاب زدن تــا آخریــن میلــی متــر، دقیــق بــودن ابعــاد (بــه لحــاظ راحتـی در اجـرا و زیبایـی)، فاقـد رگـه هـای آهکی و فسـیلی بــا اســتحکام و مقاومــت بیشــتر، تنــوع در انــدازه، مقاومــت در برابــر حــرارت، چســبندگی زیــاد بــا ســایر مــات هــای سـاختمانی، خاصیـت آنتـی باکتریـال (بـه علـت عـدم وجـود خلـل و فـرج در محصـول، امـکان رشـد و تکثیـر باکتـری و میکـروب مخصوصـا در مـکان هـای مرطـوب وجـود نـدارد) ســنگهای مصنوعــی از نظــر وزن واحــد حجــم ســبک تــر از ســنگ هــای طبیعــی آمفيبوليــت، ســنگ چینــی و گرانیــت هسـتند.

این ماده معمولاً برای محافظت، رنگ آمیزی یا تأمین بافت اشیا استفاده می شود. و این به دلیل تفاوت در اندازه ذرات رنگ ها و رنگدانه ها است که بر نحوه رفتار آنها تأثیر می گذارد. رنگ دانه های موجود در این جوهر کاملا محلول در آب می باشد ( امکان دارد از سایر حلال های مشابه هم استفاده شود) و ذرات ریز رنگدانه ها در آن معلق نیست. در حالی که رنگدانه های سنتی معمولا با استفاده از گیاهان و جانوران تولید می شوند، اکثر رنگدانه های مدرن با روش های سنتتیک شیمی آلی ایجاد می شوند.

همچنین میتوان برای ساخت انواع رنگهای مشکی و سفید این دو پیگمنت را به مدیومهای مختلفی مثل: اکریلیک، روغنی، پلاستیک،انواع وارنیش ها و… رنگ مو مشکی از پایه ۱ تا پایه ۴ را میتوان با استفاده از رنگ موی زیتونی خنثی کرد. پوشش های مینا و مات یا نیمه شفاف که پایدار و از نظر محیط زیست ایمن هستند. با توجه به حجم لبتان از می توانید از رژ لب مات و براق استفاده کنید. ارتباط هنرجو و مدرس حتی پس از پایان دوره نیز قطع نمی شود.

رنگ مشخصه ادراک بصری است که از طریق دسته های رنگی شرح داده می شود، با نام هایی مانند قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی یا بنفش. پیگمنت مصرف شده در ساخت خمیر رنگ قرمز تیره با کد LP 230 چکـاد مقاومت به UV نور خورشـید خوبی داشته و در صورت استفاده از رزین یا ژلکوت مقاوم به UV، طول عمر و پایـداری مناسبی برای قطعات تولید شده فراهم می گردد. در دکلره و روشن سازی مو، پیگمنت های مو از بین می رود. با تبخیر شدن آب موجود در این رنگ ها، رزین و ذرات رنگدانه نزدیک و نزدیکتر می شوند تا زمانی که شروع به لمس یکدیگر کنند. از آن ها برای کف، دیوارها، سقف ها، روی بتن، چوب، فلز، تخته والوار، گچ استفاده می کنند.

قدرت جذب روغن متوسط از آن میتوان بعنوان بافر در ساخت رنگهای لاتکس استفاده نمود باعث افزایش پوشش در بیشتر رنگهای محلول در آب میگردد. سورفاکتانت ها از چسبیدن ذرات به یکدیگر جلوگیری می کنند. این سیستم ها مقدار سایه، اشباع رنگ، خلوص و جزئیات ساختاری پیگمنت را تعیین می کنند. ماده شیمیایی که به مقدار بسیار کم برای کنترل رشد باکتری ها و قارچ های رنگ استفاده می شود. با دانستن مقدار ویژه هریک از پارامتر های بالا میتوان سفیدی ، پوشش، فام رنگ، براقیت را در هر نوع از پیگمنت های آلومینیوم پیش بینی کرد .

رنگ ها شامل دو دسته کلی مواد هستند: رنگ ها و رنگدانه ها یا پیگمنت ها. از صنایع آنتی استاتیک یک رنگ اپوکسی تجاری است که می تواند در سطوحی که به رنگ سازگار با FDA نیاز دارد، استفاده شود. تنوع رنگ زیادی در مرغ عشق های خانگی وجود دارد، همه این ها بر اساس پالت اصلی از رنگدانه های زرد و آبی است. زمان انبار داری خمیر رنگ مشکی با کد LP 221 در ظروف درب بسته، حداکثر ۲ سال تحت شرایط مناسب می باشد (رسوب یا حالت ژل شدگی نخواهند داشت).

رنگدانه مصنوعی

ریموورها محلول های اسیدی هستند و یکی از مهمترین ویژگی ریموور خوب ارگانیک و گیاهی بودن آن است. پیگمنت از ثبات و پایداری رنگ بالایی برخوردار است که یکی از اصلی ترین ویژگی های مطلوب آنهاست. یکی از متداولترین روشهای محافظت در برابر خوردگی اعمال پوشش آلی است. از نظـر وزنـی تقریبـا در حـد وزن تراورتـن و حتـی سـبک تـر از تـوف مـی باشـند و از نظـر تخلخـل و درصـد جــذب آب میتواننــد بیشــتر و حتــی کمتــر از ســنگ هــای طبیعــی باشــند. بطــور کلــی ســنگ مصنوعــی سـیماندار از نظـر وزن واحـد حجـم نسـبت بـه سـنگ هـای طبیعــی حتــی تراورتــن، ســبک تــر میباشــند.

از لایههای سیلیکونی با ضخامت 120 نانومتر استفاده شد؛ این لایهها درون لایههای دیگری فرو رفتهاند به طوری که به راحتی با اعمال فشار خم میشوند. این محصولات در ابعاد یکنفره، یکونیمنفره و دونفره تولید میشوند و برای خانمها، آقایان، کودکان و نوزادان کاملا کاربردیاند. امروزه پیگمنت ها به دو دسته اصلی پیگمنت آلی و معدنی تقسیم میشوند. با توجه به بحث مقاومت نوری و قدرت پوشش کمتر این نوع از پیگمنت ها واضح است که خرید و فروش پیگمنت آلی و استفاده از آن برای تولید پوششهای سطوح خارج از ساختمان صورت نمیگیرد.

ایــن ســنگ هــا در محیــط خلاء فشــرده و ویبــره میشــوند و ترکیــب آنهــا شـامل درصـد بالایی از دانـه هـای بهـم پیوسـته کـه بـا رزیـن بـه هـم چسـبیده انـد. لازم بــه ذکــر اســت ســنگ مصنوعـی هـای رزینـی موجـود در بـازار، بـه نـام سـنگهای مهندســی معــروف هســتند. ایــران هــم بــا توجــه بــه مــواردی کــه عنــوان شــد، از تولیدکننــدگان ســنگهای مصنوعــی در دنیــا محســوب میشــود و بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم میتوانــد در ایــن عرضـه پیشـرفت چشـمگیری داشـته باشـد. سـنگ مصنوعـی سـیمانی، نوعـی سـنگ مصنوعـی اسـت کـه در سـاخت آن از سـیمان بـه عنـوان چسـباننده اصلـی اسـتفاده میشــود. البتـه تکنولـوژی تولیـد سـنگ هـای مصنوعـی نیـاز بـه متخصصـان زیـادی در عرصــه تولیــد، صنعــت، عمــران، مهندســی، معمــاری، زمیــن شناسـی و دیگـر رشـتهها نیـز دارد تـا تـوان تولیـدی کشـور بهتـر و پیشـرفتهتر از قبـل عمـل کـرده و در سـازهها هـم بـه نحواحســنت و بــا اســتحکام کافــی بــه کار بــرده شــود.

تجمع زیاد ترکیب های آزو در خاک در طولانی مدت ممکن است اثرات سمی را برای گیاهان در پی داشته باشد. رژ لبها اکثر دارای سرب هستند که برای بدن افراد بسیار مضر بوده و ممکن است خطرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. این رژ لبها با مواد گیاهی طبیعی درخشندگی و شفافیت را روی لب ایجاد می کند که فاقد هر گونه حساسیت و مواد مضر می باشند، زیرا مواد به کار رفته در رژلب اگر بی کیفیت باشند باعث ایجاد حساسیت و باعث مشکلات پوستی بر روی پوست می شود. اگر دچار تغییر رنگ پوست میشوید، بهتر است به پزشک مراجعه کنید حتی اگر پوست شما دردناک نباشد. این عضو دانشکده تغذیه و علوم غذایی به نکات مهم در خرید رنگ های خوراکی اشاره کرد و گفت: لازم است در هنگام خرید، اطلاعات موجود روی بسته رنگ را با دقت بخوانیم، بر روی بسته بندی علامت استاندارد و شماره پروانه بهداشتی درج شده باشد، شرکت تولیدکننده رنگ نیز موظف است ترکیبات ماده رنگی، روش مصرف و دوز مصرفی را به زبان فارسی بر روی بسته بندی قید کند، اگر این رنگ ها وارداتی هستند، باید مجوز ورود وزارت بهداشت به کشور را دارا باشند و از خرید مواد غذایی رنگی مانند لواشک و شکلات که به صورت فله ای عرضه می شوند، پرهیز کنیم.

از نظر ماندگاری، رنگ استاتیک در برابر سایش ایستادگی می کند. رنگ های مینایی حلال، بر پایه رزین آلکیدی حل شده در حلال (مخلوط معدنی) هستند. پیگمنت مصرف شده در ساخت خمیر رنگ های چکـاد مقاومت به UV نور خورشـید خوبی داشته و در صورت استفاده از رزین یا ژلکوت مقاوم به UV، طول عمر و پایـداری مناسبی برای قطعات تولید شده فراهم می گردد. برای پوشش سطوح خارج از منزل یا در معرض سایش سخت یا تغییرات دما استفاده می شود.

بـر اسـاس آمارهـای جهانـی در سـال ۲۰۱۴ بیــش از ۱۳ میلیــون تــن ســنگ تزئینــی فــرآوری نشــده از معــادن ایــران اســتخراج شــده اســت. پیگمنت مصرف شده در ساخت خمیر رنگ سبز چمنی با کد LP 205 چکـاد مقاومت به UV نور خورشـید خوبی داشته و در صورت استفاده از رزین یا ژلکوت مقاوم به UV، طول عمر و پایـداری مناسبی برای قطعات تولید شده فراهم می گردد. به عنوان مثال زردی پوست همراه با زردی ناشی از اختلال عملکرد تولید پیگمنت تاک فام کبد همراه هست. مثلا اگر با کمک جی ۵ رنگدانه دادید دیگر نیاز نیست به ترکیب اصلی رنگ تان تناژ گرمتر اضافه کنید. رنگ های مینا به طور معمول زمان خشک شدن و پخت بیشتری نسبت به رنگ های لاکی دارند. هم در روش چاپ اسید و هم در روش چاپ ری اکتیو برای تثبیت رنگ یا فیکس شدن رنگ به مراحل بعد از چاپ نیاز است.

بعد از یک هفته تا 4 هفته طور می کشد ریموور کامل خشک شود و زخم و پوسته شکل گیرد و بین یک تا سه ماه طول می کشد که لایه های پوسته ریزش پیدا کرده و دوره ریکاوری پوست شروع شود. در این پژوهش رنگدانه های آبی به لحاظ ترکیب شیمیایی و شکل در دو نسخه خطی متعلق به دوره صفویه مورد ارزیابی قرار گرفتند.برای دستیابی به این هدف، از روش بررسی میکروسکوپی با لوپ دیجیتال (Dino Light) و سپس میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) استفاده شد. این برداشت از رنگ از تحریک سلول های گیرنده نوری توسط تابش الکترومغناطیسی ناشی می شود. رنگدانه های طبیعی یا رنگهای مصنوعی است.رنگدانه ها مواد رنگی طبیعی هستند که در محصولات حیوانی و گیاهی یافت میشوندر رنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیک و تغذیه می باشد.

بیشـتر از تـوف میباشـند، ولـی از نظـر تخلخـل و جـذب آب بالاتری نسـبت بـه سـنگ طبیعـی (آمفيبوليـت، سـنگ چینـی، گرانیــت و تراورتــن) دارنــد. در بهتریـن شــرایط، بــا هــدف بیشــترین مصــرف ضایعــات، بــا ترکیبــی شــامل ۹۰ درصــد ضایعــات مرمریــت و ۱۰ درصــد رزیــن، اسـلب هـای تولیـد شـده اسـت کـه دارای مقاومـت فشـاری ۱۴۳ مگاپاسـکال، مقاومـت خمشـی ۲۱ مگاپاسـکال، مقاومـت کششـی ۲۵ مگاپاسـکال، ضریـب جـذب آب ۱ درصـد و وزن مخصــوص۲/۳۲ میباشــند. بـا افزایـش مقـدار رزیـن در ترکیــب ســنگ، مقاومــت خمشــی و کششــی افزایــش و مقاومـت فشـاری و ضریـب جـذب آب کاهـش یافتـه اسـت. سـنگ هـای سـاختمانی بـر اسـاس مجوعـهای از خصوصیـات زمیــن شناســی مهندســی شــامل چگالــی، تخلخــل، مقاومــت فشــاری تــک محــوری، شــاخص بــار نقطــه ای، ســرعت مـوج التراسـونیک، شـاخص دوام وارفتگـی و شـکنندگی رده بنــدی شــدند. نمونه هایی از رنگدانه های آلی عبارتند از: کویناکریدون (سرخابی)، دیکتو پیرول (قرمز)، مس فتالوسیانین (آبی و سبز)، آریلامید (زرد) و غیره. که این حلال ممکن است حلال آلی یا آبی باشد.

کرم موی آرگابتا دیکسون علاوه بر حجم دهی و بهبود کیفیت ظاهری موهای فر محافظت از مو و تقویت انسجام لایه های کوتیکولی و بازیابی ذخایر انرژی سلول های فولیکول های مو را میسر می سازد. بنابراین، برای ایجاد تغییری مشخص در مساحت سطح در حضور یک افزودنی دیسپرس کننده­ (یعنی در کشش سطحی کم­تر)، انرژی دیسپرس کم­تری مورد نیاز است. تولید میشود.خمیر رنگ در برابر اشعه UV مقاوم است و طول عمر زیادی دارد. این رنگ ها بر پایه آب هستند و کم بو و غیر سمی می باشند. در ســنگهای اســتفاده شــده در بیــرون از ســاختمان هــا کــه در معـرض یخبنـدان قـرار دارنـد، تخلخـل پارامتـر بسـیار مهمـی در جــذب آب و عمــل یخبنــدان دارد. یک حلال است که برای نرم کردن ذرات رزین امولسیونی استفاده می شود تا هنگام تبخیر آب و تشکیل فیلم، آن ها به درستی به هم بچسبند. یعنی از تریلیون ذره رزین ریز تشکیل می شوند.